ReadyPlanet.com
dot dot
ระเบียบโรงรับจำนำร้อยเอ็ด

ใครเป็นลูกค้าโรงรับจำนำร้อยเอ็ดได้

 • บุคคลทั่วไปที่มีอายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน และไม่เป็นภิกษุ สามเณร แค่นี้ก็เป็นลูกค้าโรงรับจำนำร้อยเอ็ดได้
 จำนำอะไรที่โรงรับจำนำร้อยเอ็ดได้
 •   ทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์ คือ เป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้ และไม่ต้องมีทะเบียน เช่น ทอง เพชร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และของใช้เบ็ดเตล็ด ทุกชนิด ยกเว้นสิ่งของนั้นเป็นของราชการ ก็สามารถนำมาจำนำได้ทันที 
โรงรับจำนำร้อยเอ็ดตั้งอยู่ที่ไหน
 • โรงรับจำนำร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ อาคารเลขที่ 37/19-20 ถนนสันติสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (ตรงข้ามโรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้)
 • เปิดทำการวันจันทร์ – เสาร์ เวลาลา 08.00 - 1700 น. โดยไม่หยุดพักกลางวัน
 ตั๋วจำนำหาย ต้องทำอย่างไร
         ต้องปฏิบัติดังนี้
 • เจ้าของตั๋วรับจำนำต้องมาแจ้งที่ โรงรับจำนำร้อยเอ็ด พร้อมแสดงบัตรประจำตัว แล้วทาง โรงรับจำนำร้อยเอ็ด จะออกใบแจ้งตั๋วหายให้นำใบแจ้งตั๋วหายที่ โรงรับจำนำร้อยเอ็ด ออกให้ ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ โดยดำเนินการแจ้งความที่สถานตำรวจให้แล้วเสร็จภายใน 1วัน นับแต่วันที่แจ้งให้ โรงรับจำนำร้อยเอ็ดทราบ นำใบแจ้งตัวหายที่โรงรับจำนำร้อยเอ็ดออกให้ และบันทึกประจำวันจากสถานนีตำรวจ ไปที่ กองทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(แผนกควบคุมโรงรับจำนำ) เพื่อประทับตราอนุญาต ให้ส่งดอกเบี้ย หรือ ไถ่ถอน
 • นำเอกสารมาติดต่อที่โรงรับจำนำร้อยเอ็ด เพื่อส่งดอกเบี้ย หรือ ไถ่ถอน ต่อไป
 • ระยะจำนำ เท่ากับ ระยะเวลาของตั๋วเดิม(ตั๋วที่หาย)
 ทรัพย์รับจำนำหลุดเป็นสิทธิ์ของ โรงรับจำนำร้อยเอ็ด
         (มีความประสงค์จะตามซื้อคืน) ให้ปฏิบัติดังนี้

กรณีมีตั๋วรับจำนำ และเป็นเจ้าของตั๋วรับจำนำ
 • นำตั๋วรับจำนำพร้อมบัตรประชาชนมาติดต่อที่โรงรับจำนำร้อยเอ็ด เพื่อตามซื้อคืน ตามเงื่อนไขที่โรงรับจำนำอยเอ็ดกำหนด
กรณีไม่มีตั๋วรับจำนำ แต่เป็นเจ้าของตั๋วรับจำนำ
      ติดต่อที่โรงรับจำนำร้อยเอ็ด เพื่อทางโรงรับจำนำร้อยเอ็ดจะออกใบแจ้งตั๋วหาย และตรวจสอบ ลายพิมพ์นิ้วมือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้จำนำหรือไม่ เพื่อทางโรงรับจำนำร้อยเอ็ด จะได้ รับรองลายพิมพ์นิ้วมือ นำใบแจ้งตั๋วหาย พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อที่ โรงรับจำนำร้อยเอ็ด) เพื่อตรวจสอบและบันทึก ปากคำ(ปค.14) เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบว่าจะมาตามซื้อคืนได้เมื่อใด

กรณีมีตั๋วรับจำนำ และเป็นเจ้าของทรัพย์รับจำนำ
 • โดยให้ผู้อื่นมาจำนำแต่ไม่สามารถติดตามตัวผู้จำนำได้ ให้นำตั๋วรับจำนำพร้อมบัตรประจำตัว ประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะมาทำการแทน ไปติดต่อที่โรงรับจำนำร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบและบันทึกปากคำ(ปค.14) ซึ่งผู้อำนวยการ จะเป็นผู้จัดการประจำโรงรับจำนำร้อยเอ็ดจะพิจารณาอนุญาตว่าจะให้ตามซื้อคืนหรือไม่
 • ถ้าผู้จัดการประจำโรงรับจำนำร้อยเอ็ดอนุญาตให้ตามซื้อคืนได้ ก็ให้นำเอกสารทั้งหมดกลับไปติดต่อ ที่โรงรับจำนำร้อยเอ็ด เพื่อตามซื้อคืนต่อไป
 ส่งดอกเบี้ยแทน   ต้องทำอย่างไร
 •  เจ้าของตั๋วรับจำนำต้องพิมพ์ลายนิ้วมือด้านหลังของตั๋วจำนำก่อน (ลายพิมพ์นิ้วมือต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน กับลายพิมพ์นิ้วมือด้านหน้าของตั๋วจำนำ) กรอกข้อความข้างหลังตั๋วรับจำนำให้เรียบร้อยครบถ้วน
 • นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ที่จะมาทำการ พร้อมสำเนามาด้วย (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
          กรณีให้ผู้อื่นมาจำนำ หรือส่งดอกเบี้ยแทนเจ้าของทรัพย์รับจำนำ และไม่ได้มอบฉันทะไว้ด้านหลัง ตั๋วรับจำนำ ต้องปฏิบัติดังนี้
 • นำตั๋วรับจำนำไปแจ้งความที่ สถานีตำรวจท้องที่ที่โรงรับจำนำร้อยเอ็ดตั้งอยู่ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์รับจำนำ ทางสถานีตำรวจจะออกบันทึกประจำวันให้ นำำบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ ไปที่กองทะเบียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (แผนกควบคุมโรงรับจำนำ) เพื่อประทับตราอนุญาต ให้ส่งดอกเบี้ย หรือไถ่ถอน นำเอกสารทั้งหมดมาติดต่อ ที่ โรงรับจำนำร้อยเอ็ด โดยนำบัตรประจำตัว ประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาเพื่อทำการส่งดอกเบี้ย หรือไถ่ถอนต่อไป
 ตั๋วจำนำหาย   ต้องทำอย่างไร
          ต้องปฏิบัติดังนี้
 • เจ้าของตั๋วรับจำนำต้องมาแจ้งที่โรงรับจำนำร้อยเอ็ด แล้วทาง โรงรับจำนำร้อยเอ็ดจะออก ใบแจ้งตั๋วหายให้  นำใบแจ้งตั๋วหายที่โรงรับจำนำร้อยเอ็ดออกให้ ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ที่ โรงรับจำนำร้อยเอ็ดตั้งอยู่ โดยดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจให้แล้วเสร็จภายใน 1วัน นับแต่วันที่แจ้งให้โรงรับจำนำร้อยเอ็ดทราบ
 • นำใบแจ้งตั๋วหายที่โรงรับจำนำร้อยเอ็ด ออกให้ และบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ ไปที่กองทะเบียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(แผนกควบคุมโรงรับจำนำ) เพื่อประทับตรา อนุญาตให้ส่งดอกเบี้ย หรือ ไถ่ถอน
 • นำเอกสารมาติดต่อที่โรงรับจำนำร้อยเอ็ด เพื่อส่งดอกเบี้ย หรือ ไถ่ถอน ต่อไป
 • ระยะจำนำเท่ากับระยะเวลาของตั๋วเดิม(ตั๋วที่หาย)
 เจ้าของตั๋วเสียชีวิต   ต้องทำอย่างไร
          ผู้ที่ดำเนินการแทนต้องเป็นผู้จัดการมรดก พร้อมมีคำสั่งศาล และต้องนำหลักฐาน ดังต่อไปนี้มาติดต่อที่โรงรับจำนำร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการส่งดอกเบี้ย หรือ ไถ่ถอน
          1. ตั๋วรับจำนำ
          2. ใบมรณะบัตร พร้อมสำเนา
          3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย พร้อมสำเนา
          4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาแทน พร้อมสำเนา
          5. คำสั่งศาล ในกรณีเป็นผู้จัดการมรดก
          6. นำเอกสารข้อ 1 - 5 ไปแจ้งความที่ สน.ท้องที่ที่โรงรับจำนำร้อยเอ็ด ตั้งอยู่
          7. นำเอกสารทั้งหมดไปกองทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แผนกควบคุมโรงรับจำนำ เพื่อประทับตราอนุญาต
          8. นำเอกสารทั้งหมดกลับมาติดต่อที่โรงรับจำนำร้อยเอ็ดเพื่อทำการส่งดอกเบี้ย หรือ ไถ่ถอน ต่อไป

          กรณีไม่มีคำสั่งศาล
 • ให้ทำเป็นหนังสือให้ทายาททุกคนเซ็นต์ยินยอม และนำไปแจ้งความ ลงบันทึก ประจำวัน ที่สถานีตำรวจท้องที่ และไปประทับตราอนุญาตที่แผนควบคุมโรงรับจำนำ
 วิธีการคิดดอกเบี้ย  ประจำโรงรับจำนำร้อยเอ็ด
 • การคิดดอกเบี้ยกรณีไม่เต็มเดือน
 • จำนำภายในระยะเวลา 15 วัน จะคิดดอกเบี้ยครึ่งเดือน ถ้าเกิน 15 วัน จะคิดดอกเบี้ย 1 เดือน(นับตั้งแต่วันที่ที่จำนำเป็นวันที่ 1)
 ผ่อนเพิ่มตั๋วจำนำได้ไหม
 • สามารถผ่อน-เพิ่มเงินต้นได้ โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่วันจำนำ จนถึงวันที่ มาขอทำการผ่อน-เพิ่ม(ผ่อน หรือ เพิ่ม + ดอกเบี้ย)
 อายุตั๋วรับจำนำ  
 • ตั๋วจำนำโรงรับจำนำร้อยเอ็ด มีอายุ 5 เดือน

กรณีตั๋วรับจำนำครบตรงกับวันหยุดทำการ

 •  ถ้าตั๋วรับจำนำครบกำหนดวันที่ที่จะส่งดอกเบี้ย หรือ ไถ่ถอน ตรงกับวัน อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (เฉพาะวันที่ประกาศหยุดโรงรับจำนำร้อยเอ็ด) ให้มาในวันที่ที่เปิดทำการวันแรก โดยไม่คิด ดอกเบี้ยเพิ่ม
   

กลับหน้าหลัก dot
ระเบียบการใช้บริการโรงรับจำนำร้อยเอ็ด
dot
bulletระเบียบโรงรับจำนำร้อยเอ็ด
bulletอัตราดอกเบี้ย
bulletรายการสินค้า
bulletประมูลสินค้า
bulletชำระค่าสินค้า/บริการ
bulletแผนที่และการเดินทาง
dot
Update เกี่ยวกับทองคำ
dot
bulletราคาทองวันนี้
bulletChart ทองคำ
bulletประวัติและคุณสมบัติทองคำ
bulletร้านทองดอทคอม
dot
บริการเว็บไซต์
dot
bulletบริการสืบค้นกับ google
bulletเช็คเมล์กับ hotmail
bulletนานากับสนุกดอทคอม
bulletK-Biznet
สงวนลิขสิทธิ์โดย โรงรับจำนำร้อยเอ็ด

โรงรับจำนำร้อยเอ็ด
ที่อยู่ :  เลขที่ 37/19-20 ถนนสันติสุข ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด : ร้อยเอ็ด      รหัสไปรษณีย์ : 45000
เบอร์โทร :  043 - 520232      แฟ็กซ์ :  043 - 518320
อีเมล : pawnshop101@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pawnshop101.com